Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο

Το Υφυπουργείο Τουρισμού καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού στην Κύπρο, μια από τις ειδικές μορφές τουρισμού που έχουν ενταχθεί στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030.

Στα πλαίσια αυτά, το Υφυπουργείο Τουρισμού λειτουργεί το «Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)»
Το παρόν σχέδιο εκπονείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
“Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας” σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.visitcyprus.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...