Υπουργική απόφαση για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 164 «Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ)
του ν. 4600/2019 « Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) στο ΚΕ.Σ.Υ και της αριθμ.
Γ5α/ΓΠοικ.46340/18-6-2019 Υπουργικής απόφασης, περιέρχονται οι αρμοδιότητες του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ),που αφορούν στην έγκριση της οργάνωσης ή
χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές
επιχειρήσεις, ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής, ή άλλης επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρατίθεται αναλυτικά ως εξής:

A. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ /
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Η έγκριση για κάθε μορφής εκπαιδευτικής εκδήλωσης /δραστηριότητας δίνεται μετά από
αίτημα της διοργανώτριας Ε.Ε, Ε.Υ.Δ προς την Ε.ΣΥ.Ε – ΚE.Σ.Υ στο οποίο θα αναφέρονται:
η μορφή (συνέδριο, ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, κλινικό φροντιστήριο, ενδοκλινικό
μάθημα, διατομεακό μάθημα, ετήσια σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, Webinar) η
χωρική εμβέλεια (διεθνής που διεξάγεται στην Ελλάδα, πανελλήνια, τοπική/ περιφερειακή),
η χρονική διάρκεια και συχνότητα, η μοριοδότηση (CME –CPD) καθώς και ο
προϋπολογισμός.
2. Κριτήριο έγκρισης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων είναι το επιστημονικό
τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τη δυναμική και το
ενδιαφέρον των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων, το εύρος, την πρωτοτυπία και
γενικά την ποιότητα των κατατεθειμένων προγραμμάτων, την εγκυρότητα του φορέα
διοργάνωσης, την εκπαιδευτική εμπειρία των ομιλητών, καθώς και την επιστημονική ομάδα
που απευθύνονται.
3. Τα όρια του κόστους διοργάνωσης κάθε κατηγορίας επιστημονικής εκδήλωσης/
δραστηριότητας ορίζονται με κύριο κριτήριο την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η
δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση και με εξατομικευμένη
απόφαση της Ε.ΣΥ.Ε, μετά από εισήγηση του Δ.Σ του διοργανωτή επιστημονικού φορέα,
ορίζονται αντιστοίχως το κόστος διοργάνωσης της εκδήλωσης και το χρηματικό ύψος της
εγγραφής των επαγγελματιών υγείας που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Το κόστος
εγγραφής ειδικευομένων ιατρών ορίζεται στο 50% του κόστους εγγραφής των ειδικευμένων
για κάθε κατηγορία δραστηριότητας. Επίσης, ορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην
κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των Ε.Υ.
Το ΚΕ.Σ.Υ ελέγχει την χρηστή κατάρτιση και εκτέλεση των προϋπολογισμών των εν λόγω
εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ
των Ε.Υ.Δ , των Ε.Υ και των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ
4. Ο αριθμός υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης επιστημονικών εκδηλώσεων/
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανά έτος, ορίζεται για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση από την
αντίστοιχη Ε.Ι.Κ./Ε.Ο.Κ και επικυρώνεται από την Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(Ε.ΣΥ.Ε) του ΚΕ.Σ.Υ.
5. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Πανελληνίων Συνεδρίων είναι δύο (2)
έως τέσσερις (4) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των εκατό
(100) και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά
εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των
συνέδρων. Κάθε Ε.Ε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και το αληθές όσων δηλώνει.
6. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Επιστημονικών Ημερίδων/ Διημερίδων
είναι μία (1) ή δύο (2) ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η
χορηγία μπορεί να είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000 ) ευρώ και δέκα χιλιάδες (10.000 )
ευρώ αντίστοιχα, ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης
και διαμονής των συνέδρων.
7. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των τοπικών /περιφερειακών Συνεδρίων
είναι έως δύο (2) ημέρες, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να
είναι μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000 ), ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του
κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
8. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού πάνω από 25%, πλην αιτιολογημένων
εξαιρέσεων η διοργανώτρια Ε.Ε δεν μπορεί να υποβάλλει αίτημα για αντίστοιχη εκδήλωση
το επόμενο ημερολογιακό έτος.
9. Τα δορυφορικά συμπόσια που διοργανώνονται από χορηγούς στο περιθώριο συνεδρίων
δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια το 20% του συνολικού χρόνου διάρκειας
του συνεδρίου, και έχουν τους εξής όρους:
α. Τα ονόματα και η αμοιβή των ομιλητών της εκδήλωσης, και των ομιλητών των
δορυφορικών συμποσίων των χορηγών εταιρειών, ανακοινώνονται επίσημα από τον
υπεύθυνο για τη διοργάνωση επιστημονικό φορέα προς το ΚΕ.Σ.Υ.
β. Δεν χορηγούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης των δορυφορικών στο ακροατήριο
γ. Κάθε Ε.Υ δεν αναλαμβάνει ως πρόεδρος, συντονιστής ή ομιλητής περισσότερα από έξι
(6) δορυφορικά συμπόσια ανά έτος.
δ. Το επιστημονικό πρόγραμμα των δορυφορικών συμποσίων καταρτίζεται με ευθύνη της
εταιρείας χορηγού σε άμεση συνεννόηση με την διοργανώτρια Ε.Ε.
10.Για την διοργάνωση όλων των κατηγοριών των επιστημονικών
εκδηλώσεων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υπογράφεται συμβόλαιο μεταξύ των
Ε.Ε./Ε.Υ.Δ, και των χορηγών με ρητή αναφορά στο χρηματικό ποσό της χορηγίας και στους
όρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών αναφορικά με την διοργάνωση
δορυφορικών συμποσίων από τους χορηγούς. Η οικονομική διαχείριση των χορηγιών
καθώς και των εσόδων από τις εγγραφές των συμμετεχόντων πραγματοποιείται
αποκλειστικά από τις Ε.Ε./Ε.Υ.Δ.
Κάθε Ε.Ε./Ε.Υ.Δ μπορεί να αναθέτει την διοργάνωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε
Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίων με απόφαση του Δ.Σ αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο σε ό, τι
αφορά στις υπηρεσίες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων στα
συνέδρια/εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπογράφεται συμβόλαιο μεταξύ των Ε.Ε./Ε.Υ.Δ,
και των εταιρειών διοργάνωσης συνεδρίων / τουριστικά γραφεία για την ανάθεση των
υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον η τιμολόγηση των ανατεθειμένων αυτών υπηρεσιών
πραγματοποιείται απευθείας από τις εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων/τουριστικά γραφεία
προς τους χορηγούς, καθ’ υπόδειξη των Ε.Ε./Ε.Υ.Δ. Τα συμβόλαια κοινοποιούνται στην
Ε.ΣΥ.Ε /ΚΕ.Σ.Υ.
11. Κοινωνικές εκδηλώσεις & πολιτιστικές δραστηριότητες δεν επιτρέπονται εκτός του
συνεδριακού χώρου, πλην όσων αφορούν αποκλειστικά προσκεκλημένους ομιλητές και
προέδρους.
12. Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να οργανώνονται α) σε τουριστικούς
προορισμούς κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (15/6
– 31/8 ), χειμερινών (15/12 έως 28/02) .
13. Το χρηματικό απόθεμα από τα έσοδα τους που παραμένει στο ταμείο των Ε.Ε./Ε.Υ.Δ,
με απόφαση του Δ.Σ που επικυρώνεται από την Γ.Σ και κοινοποιείται στο ΚE.Σ.Υ, αναρτάται
στις ιστοσελίδες τους και αξιοποιείται για την χρηματοδότηση υποτροφιών, ερευνητικών
δραστηριοτήτων και επιστημονικών εκδόσεων.
14. Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές
Εταιρείες/Φορείς (χωρίς Ελληνική Ε.Ε/Ε.Υ.Φ ως συνοδιοργανωτή) απλά γνωστοποιούνται
στο ΚΕ.Σ.Υ. Η πλήρης κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης εκδήλωσης των εν λόγω
συνεδρίων γίνεται από τον ξένο επιστημονικό φορέα. Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειώνχορηγών στα εν λόγω συνέδρια μπορεί να γίνει μέσω της κάλυψης συμμετοχών Ελλήνων
Ε.Υ ή και μέσω χορηγιών για προβολή των εταιρειών αυτών. Οι συμμετοχές ΕΥ στα
συνέδρια αυτά δεν υπόκεινται σε αριθμητικό περιορισμό.
15. Αν πρόκειται για συνοδιοργάνωση με Ελληνική Ε. Ε./Ε.Υ.Δ τότε ο ξένος φορέας θα
πρέπει να συμμετέχει στο 50% των εξόδων του προϋπολογισμού και των ομιλητών με
χορηγίες που προέρχονται από εταιρείες του εξωτερικού.
16. Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από Ελληνικές Ε.Ε / Ε.Ε.Υ με συμμετοχή ξένων
ομιλητών, δεν θεωρούνται διεθνείς, αλλά εκδηλώσεις Εσωτερικού με Διεθνή συμμετοχή και
ύψος χορηγίας ανάλογο της κατηγορίας της εκδήλωσης.
17. Για την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό από Ελληνικούς Ε. Ε. /
Ε.Ε.Υ, θα παρέχεται έγκριση, μόνον εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι και
μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση.
18. Για εκδηλώσεις που αφορούν ενημέρωση του κοινού και διοργανώνονται από Ε.Ε
/Ε.Υ.Φ και συλλόγους ασθενών, δεν απαιτείται έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ. Για τις περιπτώσεις
εκτός εάν χρηματοδοτούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ απαιτείται
έγκριση της Ε.ΣΥ.Ε- ΚΕ.Σ.Υ και .ομιλητές πρέπει να είναι Ε.Υ και οι εν λόγω εκδηλώσεις να
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ε.Ι.Κ/Ε.Ο.Κ
19. Εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ
δεν επιτρέπονται.
20. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) (της παρ. 18 του άρθρου 11 του
ν. 2889/2001( ΦΕΚ Α’ 37), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4272/2014 ΦΕΚ Α’
45) από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή
προέδρους στρογγυλής τράπεζας. H τιμητική αυτή αμοιβή είναι απαραίτητο να δηλώνεται
μαζί με τα αντίστοιχα αιτήματα συμμετοχών Ε. Υ που θα υποβάλλονται για συμμετοχή σε
εκδήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η καταβολή της τιμητικής αμοιβής σε Ε.Υ του
Ε.Σ.Υ ή Πανεπιστημιακούς (που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ ή του Α.Ε.Ι), πραγματοποιείται μέσω Ε.Λ.Κ.Ε.Α ή Ε.Λ.Κ.Ε.
Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Σ.Υ αναρτώνται πίνακες με τα στοιχεία των επιστημονικών
εκδηλώσεων που έχουν εγκριθεί (όνομα διοργανωτή Ε.Ε./Ε.Ε.Υ, θέμα, τόπος, χρόνος της
εκδήλωσης, προϋπολογισμός και εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων).
Οι Ε.Ε./Ε.Ε.Υ υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, πριν την ετήσια γενική τους
συνέλευση, πίνακες με: α) τα Ονοματεπώνυμα των Ε.Υ που συμμετείχαν ανά εκδήλωση
του φορέα τους β) τα χορηγικά πακέτα που έλαβαν ανά εκδήλωση και χορηγό εταιρεία
(χορηγίες διοργάνωσης εκδήλωσης & χορηγίες συμμετοχών Ε.Υ.

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Κάθε Ε.Ι.Κ/ΕΟΚ μπορεί να διοργανώνει ένα (1) συνέδριο πανελλαδικής εμβέλειας το
χρόνο, με ή χωρίς διεθνή συμμετοχή. Μπορεί επίσης να διοργανώνει μία (1) ακόμα
δραστηριότητα πανελλαδικής εμβέλειας το χρόνο, με ειδικό αντικείμενο και δραστηριότητες
που απευθύνονται σε νέους ιατρούς και έως τρεις (3) συνολικά επιστημονικές εκδηλώσεις,
όπως: ημερίδες/διημερίδες, σεμινάρια, κλινικά φροντιστήρια και ετήσιες σειρές
μετεκπαιδευτικών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων.
2. Κάθε Παράρτημα Ε.Ι.Κ/Ε.Ο.Κ μπορεί να διοργανώνει τοπικά/περιφερειακά συνέδρια,
ημερίδες ή/και σεμινάρια που δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το ένα (1) ανά έτος.
Κάθε τρία (3) χρόνια μπορεί να διοργανώνει πανελλαδικής εμβέλειας εκπαιδευτική
δραστηριότητα μετά από έγκριση της σχετικής Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Κατά το έτος που το παράρτημα οργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο δεν διοργανώνεται
αντίστοιχο από την Ε.Ι.Κ/Ε.Ο.Κ.
3. Διασυνδεόμενες Επιστημονικές Εταιρείες (Δ.Ε.Ε)
Οι λοιπές πιστοποιημένες από το ΚΕ.Σ.Υ ιατρικές ενώσεις μπορούν να διοργανώνουν μία
(1) εκπαιδευτική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής το χρόνο. Επίσης, δύνανται να
διοργανώνουν στρογγυλές τράπεζες στο αντικείμενό τους στο πλαίσιο μεγαλύτερων,
πιστοποιημένων, πανελλήνιας εμβέλειας συνεδρίων των αντιστοίχων Ε.Ι.Κ που έχουν
διασυνδεθεί.
4. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής
Ελλάδας και Πελοποννήσου, η Ιατρική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης δύνανται να
διοργανώνουν μία (1) εκπαιδευτική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής κατ’ έτος.
5. Όλες οι ανωτέρω (1, 2, 3 και 4) αναφερόμενες κατηγορίες δύνανται να διοργανώνουν
επιστημονικές εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ηλεκτρονικών μαθημάτων, και
εφαρμογής δεξιοτήτων . Οι δραστηριότητες αυτές επικυρώνονται από την Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.Σ.Υ
και δεν υπόκεινται σε αριθμητικό περιορισμό.
6. Δημόσιες Δομές Υγείας
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από Ιατρικές/Οδοντιατρικές Σχολές,
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακές κλινικές και Εργαστήρια μπορούν να
διοργανώνουν μία (1) επιστημονική εκδήλωση το χρόνο, οποιασδήποτε χωρικής εμβέλειας.
Η χορηγία από κάθε εταιρεία /χορηγό προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ εξετάζονται κατά
περίπτωση με ανώτατο όριο το προβλεπόμενο ποσό για τα Πανελλήνια Συνέδρια,
εξαιρουμένου του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων Οι Κλινικές Ε.Σ.Υ και
Εργαστήρια μπορούν να διοργανώνουν μία (1) επιστημονική εκδήλωση το χρόνο
περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας. Η χορηγία από κάθε εταιρεία /χορηγό προϊόντων
αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ αντιστοιχεί με τα προβλεπόμενα για τα περιφερειακά/τοπικά,
εξαιρουμένου του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων. Οι εν λόγω
εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν έχουν κόστος εγγραφής και όταν λαμβάνουν χώρα στο
αμφιθέατρο Νοσοκομείου ή Πανεπιστημίου στον χώρο διεξαγωγής τους δεν επιτρέπονται
τα stands και οποιουδήποτε είδους διαφήμιση φαρμακευτικών εταιρειών. H διάρκεια των
εκδηλώσεων αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ημέρες. Οι λοιπές δημόσιες δομές
(Κέντρα Υγείας) μπορούν να διοργανώνουν μία (1) ημερήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα
χρόνο με προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ
7.Ο Επιστημονικός Ιατρικός Φορέας των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να διοργανώνει μία
(1) εκπαιδευτική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής το χρόνο.
8.Τα έσοδα και τα έξοδα των διοργανώσεων θα διενεργούνται μέσω ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ, για
την διοργάνωση όλων των κατηγοριών των επιστημονικών εκδηλώσεων/εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
9. Ιδιωτικές Δομές Υγείας
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από Ιδιωτικές δομές, όπως
Θεραπευτήρια, κλινικές αυτών, εργαστήρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3)
φορές κατ’ έτος, ως ακολούθως: ένα (1) τοπικό/περιφερειακό Συνέδριο, δύο (2)
Ημερίδες/Διημερίδες, χωρίς κόστος εγγραφής.
10.Οι Σύλλογοι Ασθενών έχουν τη δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων
για το κοινό, μία (1) φορά κατ’ έτος, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ε.Ε, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για το επιστημονικό πρόγραμμα.

Γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, δύο (2) φορές
ετησίως, δηλώνουν υποχρεωτικά προς την Ε.ΣΥΕ-ΚE.Σ.Υ τις επιστημονικές εκδηλώσεις
που προτίθενται να υποστηρίξουν για το αντίστοιχο διάστημα με την μορφή χρηματικής
χορηγίας κατ’ ευθείαν προς τους διοργανωτές, καθώς και τον αριθμό των ιατρών και άλλων
επαγγελματιών υγείας, των οποίων την συμμετοχή θα υποστηρίξουν σε κάθε
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεδρίων του εξωτερικού.
2. Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων δύνανται να
διοργανώνουν εταιρικές ενημερωτικές συναντήσεις προωθητικού χαρακτήρα, με Ε.Υ στην
Ελλάδα. Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις είναι αποκλειστικά ημερήσιες, με διάρκεια έως
και πέντε (5) ώρες, χωρίς διανυκτέρευση. Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων από Εταιρείες
προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ είναι σαράντα οκτώ (48) συνολικά ετησίως. Οι
ενημερωτικές αυτές δραστηριότητες που διοργανώνονται από κάθε χορηγό
γνωστοποιούνται στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.ΣΥ και στον Ε.Ο.Φ. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση
εκδηλώσεων από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ σε χώρους των Πανεπιστημίων
ή Νοσοκομείων.
3. Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων δύνανται να
διοργανώνουν συναντήσεις συμβουλευτικών σωμάτων με αυστηρά επιστημονικό
περιεχόμενο, υποβάλλοντας σχετικά αιτήματα προς την Ε.ΣΥ.Ε- ΚΕ.Σ.Υ.
4. Οι Φαρμακευτικές εταιρείες/Εταιρείες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να
ενημερώνουν τον Ε.Ο.Φ για τα χορηγικά πακέτα που προτίθενται να διαθέσουν στις Ε.Υ.Δ,
για την κάλυψη των εξόδων της εκάστοτε επιστημονικής εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου
και του χορηγικού πακέτου των συμμετοχών σε κάθε μια από αυτές.
5. Δεν επιτρέπεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του
Ε.Σ.Υ, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες
σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ή των Α.Ε.Ι, να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο
εσωτερικό ή εξωτερικό, που διοργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες/ εταιρείες
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Δύο (2) φορές ετησίως, κάθε Νοέμβριο και Μάιο, οι Ε.Ε/Ε.Υ.Δ υποβάλλουν ηλεκτρονικά
σε ειδική ηλεκτρονική βάση, για επικύρωση στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.ΣΥ τον προγραμματισμό όλων
των εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που πρόκειται να διοργανώσουν στην αντίστοιχη χρονική
περίοδο.
2. Όλοι οι δικαιούχοι Ε.Ε/Ε.Υ.Δ που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν επιστημονικές
εκδηλώσεις/δραστηριότητες, υποβάλλουν ηλεκτρονικά το κάθε αίτημά ξεχωριστά στην
Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.ΣΥ, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έναρξη διεξαγωγής της επιστημονικής
εκδήλωσης/δραστηριότητας. Ο κάθε φορέας θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή
της αίτησης. Εκπρόθεσμα αιτήματα θα απορρίπτονται από την ηλεκτρονική βάση
αυτομάτως. Αιτήσεις που δεν έχουν όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία συμπληρωμένα ή/και
επισυναπτόμενα έγγραφα ομοίως θα απορρίπτονται αυτομάτως.
3.Οι φαρμακευτικές εταιρείες/εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορούν να
γνωστοποιούν αιτήματα για τις εταιρικές ενημερωτικές συναντήσεις τους και τις συμμετοχές
Ε.Υ σε αυτές, καθώς και τις συμβουλευτικά σώματα που διοργανώνουν τουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης/δραστηριότητας.
4.Αιτήματα Τροποποίησης Επιστημονικών Εκδηλώσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική βάση, με σχετική αναφορά της τροποποίησης του αιτήματος στο πεδίο με τα
σχόλια. Η ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα από την
έναρξη της εκδήλωσης.
5.Απολογιστικά στοιχεία: Εντός δύο (2) ετών μετά το πέρας της Επιστημονικής
εκδήλωσης/δραστηριότητας, ο διοργανωτής Ε.Ε/Ε.Υ.Φ οφείλει να υποβάλλει μόνον
ηλεκτρονικά:
– τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης (έσοδα – έξοδα),
– την ονομαστική κατάσταση χορηγών
– το ύψος χορηγιών και
– τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που
πραγματοποιήθηκαν.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Υ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Κάθε Ε.Ι.Κ/Ε.Ο.Κ, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ορίζει
τον ελάχιστο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατ’ έτος, που κάθε
ειδικευόμενος και ειδικευμένος ιατρός οφείλει να παρακολουθήσει και εισηγείται σχετικά
στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.Σ.Υ, προκειμένου το ΚΕ.Σ.Υ να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Οι Ε.Υ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μια επιστημονική εκδήλωση στο
εσωτερικό ή εξωτερικό και επιθυμούν να υποστηριχθούν χρηματικά από χορηγούς για την
εγγραφή, μετακίνηση, διατροφή και διαμονή, υποβάλλουν το αίτημα τους σε ηλεκτρονική
φόρμα εγγραφής, αποκλειστικά προς την Ε.Ε/Ε.Υ.Δ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την
διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ταυτόχρονα όταν επικαιροποιηθεί η διαδικασία καταγραφής οι
Ε.Υ οφείλουν να επισυνάπτουν και τον αριθμό ωρών/ μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
που απαιτείται να συμπληρώσουν σύμφωνα με το επικυρωμένο πρόγραμμα συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης. Τα Δ.Σ των Ε.Ε εξετάζουν τα αιτήματα των Ε.Υ και τον αριθμό Ε.Υ
που μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω χορηγιών, εγκρίνουν τις συμμετοχές,
λαμβάνοντας υπόψη (σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι περισσότερα από τις
επιχορηγούμενες συμμετοχές), κατά προτεραιότητα και κατά φθίνουσα σειρά, τα εξής
κριτήρια:
α) παρουσίαση εργασίας ή ομιλία
β) συμμετοχή σε προεδρείο
γ) αριθμό ωρών παρακολούθησης που απαιτείται προς συμπλήρωση σε συνδυασμό με το
αν ο ιατρός είναι ειδικευμένος, ειδικευόμενος, εξειδικευμένος ή εξειδικευόμενος . Οι
αποφάσεις του Δ.Σ των Ε.Ε /Ε.Υ.Φ σχετικά με τα αιτήματα συμμετοχής αναρτώνται στην
ιστοσελίδα κάθε Ε.Ε/Ε.Υ.Φ και κοινοποιούνται στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.Σ.Υ. Για αιτήματα που έχουν
απορριφθεί, μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις στην Ε.ΣΥ.Ε-ΚΕ.Σ.Υ που εξετάζονται σε
διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών.
3. Ο Ε.Υ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την
εκπαιδευτική του άδεια.
4. Οι Ε.Ε/Ε.Υ.Δ υποβάλλουν τα στοιχεία με τις συμμετοχές Ε.Υ σε επιστημονικές
εκδηλώσεις εσωτερικού – εξωτερικού ηλεκτρονικά στην Ε.ΣΥ.Ε/ΚΕ.Σ.Υ και τα κοινοποιούν
στον Ε.Ο.Φ. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συμμετοχών Ε.Υ γίνεται μηνιαίως καθ’ όλη
την διάρκεια του μήνα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική βάση.
5. Οι Ε.Υ μπορούν να συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις, εξειδικευμένα σεμινάρια
υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος με διεθνή εμβέλεια με συμμετοχή ομιλητών από
διάφορες χώρες που διοργανώνονται από στο Εξωτερικό μέσω των αντίστοιχων
Ε.Ι.Κ/Ε.Ο.Κ. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι:
 Παγκόσμια Συνέδρια (International Congresses)
 Πανευρωπαϊκά Συνέδρια (European Congresses)
 Συνέδρια σε Β. Αμερική και Αυστραλία
 Εκδηλώσεις για σπάνιες παθήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.4213/2013 (ΦΕΚ
261 Α’), με διοργανωτή επιστημονικό φορέα και όχι απλώς υπό την αιγίδα του φορέα.
6. Κατά την εξέταση των αιτημάτων για συμμετοχή/παρακολούθηση σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες λαμβάνονται υπόψη και τυχόν προτάσεις χορηγών Φαρμακευτικών
εταιρειών και Εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Η επιλογή βάσει των προτάσεων
αυτών δεν μπορεί αριθμητικά να υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των Ε.Υ για τους
οποίους κάθε χορηγός χρηματοδοτεί την συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω
αναφερομένων κριτηρίων α, β, γ. Η τιμολόγηση των συμμετοχών –εγγραφών μετακίνησης,
διαμονής και διατροφής στα ανωτέρω πραγματοποιείται απευθείας από τις εταιρείες
διοργάνωσης συνεδρίων/τουριστικά γραφεία προς τους χορηγούς, καθ’ υπόδειξη των
Ε.Ε./Ε.Υ.Δ. Τα συμβόλαια κοινοποιούνται στην Ε.ΣΥ.Ε /ΚΕ.Σ.Υ.
7. Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοιχία συμμετοχής ειδικευομένων προς ειδικευμένους οφείλει
να είναι τουλάχιστον 1 προς 6.
8. Οι συμμετοχές κάθε Ε.Υ, δεν μπορεί να υπερβαίνουν
– τις τρεις (3) ετησίως για το Εξωτερικό και
– τις τέσσερις (4) ετησίως για το Εσωτερικό.
Η ενεργός συμμετοχή Ε.Υ δηλαδή ομιλητής η συμμετοχή σε προεδρείο σε επιστημονική
εκδήλωση οποιουδήποτε τύπου, είναι επί πλέον των ως άνω ορίων και δεν συνυπολογίζεται
στα ως άνω οριζόμενα όρια. Ο συνυπολογισμός θα γίνεται σύμφωνα με την συμμετοχή Ε.Υ
σε εκδηλώσεις ανά ημερολογιακό έτος. Συμμετοχές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί δεν
μεταφέρονται στο επόμενο έτος.
9. Οι Ε.Ε/Ε.Υ.Δ θα πρέπει να ενημερώνουν απολογιστικά, με όλα τα ανωτέρω στοιχεία για
τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις/εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εσωτερικού
– Εξωτερικού και το τελικό κόστος, εντός δύο (2) ετών μετά το πέρας της εκδήλωσης.
10. Αιτήματα για webinars και για οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα
εξυπηρετείται διαδικτυακά, υποβάλλονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει
περιορισμός ως προς τις συμμετοχές των Ε.Υ στην διαδικτυακή παρακολούθηση
επιστημονικών εκδηλώσεων. Τα webinars δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον
αριθμό αιτημάτων, αριθμό συμμετοχών Ε.Υ ή χρονικό περιορισμό και δεν προσμετρούνται
στα επιτρεπόμενα όρια εκδηλώσεων που ορίζονται από την παρούσα. Σεμινάρια
εκμάθησης και εφαρμογής πρακτικών δεξιοτήτων δεν υπόκεινται σε αριθμητικό περιορισμό

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1. Επιτρέπεται στους Ε.Υ να συμμετέχουν σε συναντήσεις συμβουλευτικών επιτροπών με
αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες/ εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με
ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από το φορέα που υπηρετούν.
2. Για τη συμμετοχή των Ε.Υ στις ανωτέρω συναντήσεις στο εξωτερικό -εσωτερικό,
υποβάλλονται αιτήματα προς το ΚΕ.Σ.Υ, όπως και για τις υπόλοιπές εκδηλώσεις,
συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη ομάδα αιτημάτων, με την ένδειξη Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων,
3. Ο Ε.Υ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την
εκπαιδευτική του άδεια.
4. Κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, δύναται να υποβάλλει απεριόριστο αριθμό
αιτήσεων συμμετοχών Εμπειρογνωμόνων για Επιτροπές στο Εξωτερικό.
5. Αναφορικά με το Εσωτερικό, κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, δύναται να
υποβάλει είκοσι (20) αιτήσεις συνολικά ετησίως για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και
θεραπείες. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10) εμπειρογνώμονες.
6. Σε περίπτωση που ο Ε.Υ έχει δικαίωμα συνταγογράφησης η συμμετοχή του Ε.Υ
κοινοποιείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
7. Η αμοιβή, όπου υφίσταται, θα αποδίδεται μέσω ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ. Απαιτείται απολογισμός
και για τις Συμβουλευτικές Επιτροπές

Z. OΡΙΣΜΟΙ

1. Ε.Ι.Κ – Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα
2. Ε.Ο.Κ. – Επιστημονική Οδοντιατρική Κοινότητα
3. Ε.Ι.Κ-Γ.Π/Ε.Ο.Κ-Γ.Π – Eπιστημονική Iατρική Kοινότητα/ Παράρτημα με Γεωγραφικό
προσδιορισμό
4. Δ.Ε.Ε – Διασυνδεόμενες Επιστημονικές Εταιρείες
5. Ε.Ε – Επιστημονικές Ενώσεις
6. Ε.Υ.Δ – Επιστημονικές Υγειονομικές Δομές
6. Ε.Υ – Επαγγελματίες Υγείας
7. ΕΣΥΕ
8. ο όρος «προϊόντα αρμοδιότητος ΕΟΦ» θα αφορά φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης
χρήσης και ιατροτεχνολογικά προιόντα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...