Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων, έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του κράτους, για το 2023.

Η Υπουργική Απόφαση αναλυτικά: Υ.Α. υπ’ αρ. 141196/24.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1952)

Συνοπτικά:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2.Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

3.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5.Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 32/2022 (Α’ 91).

6.Τον ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 220) και ιδίως το άρθρο 46 αυτού.

7.Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν. 5021/2023 (Α’ 31).

8.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1.Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, από την 1η Απριλίου 2023 έως την 31η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

2.Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι (20′) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

3.Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία παραμένουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12:00-17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:30-15:30.

4.Τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1157/ 1981, Α’ 126) (Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος και 28η Οκτωβρίου), οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).

5.Στο σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (08.00- 20.00), καθώς και στα Μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1η Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως: 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 08:00-19:30, 16η έως 30η Σεπτεμβρίου 08:00-19:00, 1η έως 15η Οκτωβρίου 08:00-18:30 και 16η έως 31η Οκτωβρίου 08:00-18:00.

6.Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών αποφάσεων.

7.Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...