Οι 700 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2017: Οι 45 είναι Τουριστικές

BUSINESS LEADERS IN GREECE (2018)

Μετά από μια πολυετή περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εισήλθε σε ελαφρά αναπτυξιακή τροχιά από το 2017, καθώς η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ  ήταν θετική (αύξηση 1,5% σε όρους όγκου, σε σχέση με το 2016). Σαφώς, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η τάση ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2018, αφού παρατηρήθηκε νέα αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2017.

Μέσα στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες προσπάθειες προσαρμογής τους στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και το τελευταίο έτος και ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους.

Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank αναδεικνύει στα πλαίσια της έκδοσης αυτής τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2017. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2017 είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματά τους.

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

 • κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς του τελευταίου έτους στη βάση δεδομένων της ICAP [1],
 • εμφάνισαν το 2017 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €12,8 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98% των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς
 • εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €7,2 δισ. το 2017, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς. 

Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2017 διαμορφώθηκε σε €3,44 εκατ., μέγεθος ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2017 διαμορφώθηκε σε €2,27εκατ., μέγεθος αρκετά πιο υψηλό από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης. 

 1. Συνολικές Εξελίξεις – Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2017), σημειώνεται ότι 107 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2017, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 92 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2008 έως και το 2017, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

(ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών 2017 2016 Μεταβολή %
Σύνολο κύκλου εργασιών 91.028.600 83.103.733 9,5%
Σύνολο κερδών EBITDA 12.809.552 11.125.223 15,1%
Σύνολο κερδών προ φόρων 7.220.059 5.738.252 25,8%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 78.886.721 75.069.676 5,1%

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2017 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2016, προκύπτει εικόνα εντυπωσιακής βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

 • Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15,1% ανερχόμενα σε €12,80 δισ. το 2017 ( μεταβολή 2017/16 : + €1,68 δισ.).
 • Εντυπωσιακή αύξηση του τελικού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €7,2 δισ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 25,8% έναντι του 2016.
 • Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου – 2017), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,8% ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).
 • Αξιόλογη αύξηση εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών (9,5%) όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (5,1%) το 2017.
 1. Τομεακή Κατανομή Εταιρειών και Κερδών το 2017 – Μερίδια

Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2017, καλύπτοντας μερίδια 33,0% και 32,4% αντίστοιχα επί του συνόλου των εταιρειών.

Πίνακας 2.

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών – Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών  (2017)

Τομέας Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA

(σε χιλ. €)

Κέρδη προ φόρου

(σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

 (σε χιλ. €)

Βιομηχανία 165 3.587.535 2.366.644 29.380.940
Εμπόριο 94 1.196.154 699.733 22.770.139
Τουρισμός 45 484.558 202.269 1.420.830
Τράπεζες- Factoring* 12 1.325.318 1.120.391 7.219.805
Ασφάλειες 22 420.440 384.231 2.990.929
Λοιπές Υπηρεσίες 162 5.795.547 2.446.791 27.245.957
ΣΥΝΟΛΟ 500 12.809.552 7.220.059 91.028.600

* κέρδη EBTD

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι σταθερά καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2017) μερίδιο 50,9% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 37,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

 Πίνακας 3. Συμμετοχή Κορυφαίων Εταιρειών στα Συνολικά Μεγέθη της Κατάταξης (2017, σε χιλ. €)
Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA (%) Συνόλου Κύκλος Εργασιών (%) Συνόλου
Top 20 Εταιρείες 6.520.579 50,9% 33.845.056 37,2%
Top 50 Εταιρείες 8.439.795 65,9% 47.838.895 52,6%
Top 100 Εταιρείες 9.850.573 76,9% 58.822.501 64,6%
Top 200 Εταιρείες 11.145.579 87,0% 73.645.495 80,9%
Top 300 Εταιρείες 11.898.533 92,9% 81.536.388 89,6%
Top 400 Εταιρείες 12.417.194 96,9% 86.223.358 94,7%
Σύνολο 500 Εταιρειών 12.809.552 100,0% 91.028.600 100,0%
 1. Σύγκριση Βασικών Δεικτών ανά Κλάδο 

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των βασικών δεικτών για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία και των προηγουμένων εκδόσεων, υπολογίσθηκαν οι δείκτες βάσει των ενοποιημένων μεγεθών για κάθε τομέα και όχι οι μέσοι αριθμητικοί δείκτες (μέσοι όροι των επί μέρους δεικτών των εταιρειών).

 • Όσον αφορά το δείκτη κερδοφορίας EBITDA, τις καλύτερες επιδόσεις το 2017 είχαν ο τομέας του Τουρισμού (34,1%) και εν συνεχεία των Λοιπών Υπηρεσιών (21,3%).
 • Με βάση την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), κορυφαίος αναδείχθηκε ο τομέας της Βιομηχανίας με το σχετικό δείκτη να βελτιώνεται σε 18,4% το 2017 (από 14,8% το 2016), ενώ δεύτερος είναι ο τομέας του Εμπορίου με 14,8% το 2017 από 15,7% το προηγούμενο έτος.
 • Σχετικά με το δείκτη Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια, οι διαφορές μεταξύ των τομέων είναι γενικά μικρές. Την υψηλότερη (συγκριτικά) δανειακή επιβάρυνση παρουσιάζει το 2017 ο τομέας του Τουρισμού και τη χαμηλότερη ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών.
Πίνακας 4. Μέσοι Δείκτες ανά Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ROE* (%)

2016

ROE* (%)

2017

Κερδοφορία EBITDA (%) 2016 Κερδοφορία EBITDA (%) 2017 Ξένα/Ίδια κεφάλαια

2016

Ξένα/Ιδια κεφάλαια

2017

Βιομηχανία 14,8 18,4 11,9 12,2 1,52 1,42
Εμπόριο 15,7 14,8 5,6 5,3 1,72 1,67
Τουρισμός 9,1 12,0 32,7 34,1 1,70 1,71
Τράπεζες-factoring** 5,2 4,6 18,1 18,4 NC NC
Ασφάλειες** 11,8 11,8 12,3 14,1 NC NC
Λοιπές υπηρεσίες 5,3 7,6 18,9 21,3 1,28 1,28
* ROE : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

NC : Not Calculable – Μη υπολογίσιμο

**Για τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες  οι δείκτες υπολογίζονται βάσει του λογαριασμού Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων(EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation) – βλέπε και παραδοχές.

Στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής:

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.
OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε.
ΣΑΝΗ Α.Ε.
LEASEPLAN HELLAS A.E.
ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €237,2 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 48,9% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα.

 1. Κατάταξη των 200 Πλέον Κερδοφόρων Ομίλων Εταιρειών

Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA. Αξίζει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 44 Όμιλοι διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2008 έως και το 2017.

Από τους ενοποιημένους ισολογισμούς  των ομίλων για την τελευταία χρήση, διαπιστώνεται ότι η εξέλιξη των αποτελεσμάτων των 200 ομίλων είναι ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας και το 2017  σαν μία χρονιά σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9,2% παράλληλα δε εντυπωσιακή είναι η αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος (42,6%) των ομίλων. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €4,4 δισ. το 2017. Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης διευρύνθηκε κατά 8,1%.

Πίνακας 8. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 200 Πλέον Κερδοφόρων Επιχειρηματικών Ομίλων

(ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών 2017 2016 Μεταβολή

2017/16 (%)

Σύνολο κύκλου εργασιών 77.543.106 71.746.068 8,1
Σύνολο κερδών EBITDA 9.871.748 9.043.089 9,2
Σύνολο κερδών προ φόρων 4.396.335 3.083.043 42,6
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 56.329.279 53.506.808 5,3

Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνεται η καθοριστική συμμετοχή μιας μικρής ομάδας στο σύνολο, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 68,0% επί των συνολικών κερδών EBITDA, το 61,7% του συνολικού κύκλου εργασιών καθώς και το 66,6% των προ φόρου κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2017.

 • Συνοψίζοντας, οι γενικότερες εξελίξεις που επικράτησαν το τελευταίο έτος με την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες χαμηλών αλλά θετικών ρυθμών μεταβολής, ευνόησαν την επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία επέτυχε σημαντικές επιδόσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα των κορυφαίων επιχειρήσεων (και ομίλων) που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση κατέγραψαν σημαντική βελτίωση το 2017, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, πετυχαίνοντας αποτελέσματα πολύ πιο καλά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών.
 • Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι προοπτικές περαιτέρω ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι ορατές, καθώς οι πρώτες ενδείξεις του 2018 είναι θετικές, οι προκλήσεις για τον ελληνικό εταιρικό τομέα αυξάνονται. Οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις επιβάλλεται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με την ίδια αποφασιστικότητα και επιμονή, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στοχεύοντας συνεχώς σε υψηλότερες επιδόσεις. Η συμβολή τους στην ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη διατήρηση αυτής σε σταθερή ανοδική τροχιά είναι σίγουρα καθοριστική.

[1] Επί συνόλου 10.211 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2017 όσο  και το 2016 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank  μέχρι  την 22/11/2017.

[2] Η συγκεκριμένη τράπεζα καλύπτει μερίδιο της τάξης του 72%  επί των συνολικών κερδών EBITDA του εν λόγω τομέα, το 2017.

Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά:
«Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, τάση η οποία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η βελτίωση της οικονομίας αποτυπώθηκε όχι μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αλλά και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το χρόνο αυτό. Πράγματι, με βάση τους ισολογισμούς του έτους 2017, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €12,8 δισ.. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν εντυπωσιακά, κατά 26%, ανερχόμενα σε €7,2 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2017.
Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης, διαχρονικά, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο επίτευγμα, εάν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε ο εταιρικός τομέας τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 92 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece“, από το 2008 έως και το 2017, επομένως δικαίως χαρακτηρίζονται ως οι «πρωταθλητές» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Συνεπώς, οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων, αφού με την επίμονη και συστηματική προσπάθειά τους συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Σίγουρα, η επάνοδος της οικονομίας με χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής ευνόησε τον επιχειρηματικό τομέα. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου η ελληνική οικονομία να προσελκύσει επενδύσεις και να θέσει τις βάσεις για ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον.»

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...