Η συνολική φήμη της Ελλάδας & της Αθήνας – Q4 2022

Η ραγδαία μεταβολή των συνθηκών στις οποίες πραγματοποιούνται τα ταξίδια έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών αγορών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα διεθνή ταξίδια.

Ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να διευκολύνει την ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Αθήνα και να διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες ανέθεσε στο ΙΝΣΕΤΕ την «Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των μελών / τουριστικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα και ανάγκες της αγοράς: Ευέλικτη και Εξειδικευμένη πληροφόρηση των φορέων και Επιχειρήσεων. Στοχευμένη και οργανωμένη διάθεση δεδομένων επιχειρηματικότητας» με MIS 5083736.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης ανατέθηκε στην εταιρεία TCI Research, με την από 07/07/2021 σύμβαση, η συλλογή big data για την Αθήνα, την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς, τόσο αναφορικά με στοιχεία που αφορούν στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος, όσο και στην ζήτηση.

Τα στοιχεία αυτά, που επιτρέπουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τουρισμού, αφορούν συγκεκριμένα:

  • Σε δεδομένα με τα οποία παρακολουθείται συστηματικά, τεκμηριωμένα και πολύπλευρα η εξέλιξη της εικόνας της Ελλάδας και του τουριστικού προορισμού ‘Αθήνα’ τα οποία συλλέγονται μέσω τεχνικών social listening στο internet από ένα πλήθος πηγών όπως πχ Social Media, Blogs, Forums, Online news κ.ά.
  • Σε στοιχεία αξιολογήσεων από 25+ Travel Reviews Websites και OTA platforms (πχ Booking, Google, C trip) που έχουν υποβάλει επισκέπτες για την τουριστική εμπειρία ως προς τα διάφορα επιμέρους ‘συστατικά’ (πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα κλπ). Στη μελέτη παρουσιάζονται αξιολογήσεις της εμπειρίας στην Ελλάδα συνολικά, στην Αθήνα, σε προορισμούς S&B συνολικά και όλους τους υπόλοιπους προορισμούς συνολικά. Επίσης, εξετάζονται οι αξιολογήσεις ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών (ΗΠΑ, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία) Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά στο δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Κύρια Σημεία 

1. Ως προς τη συνολική φήμη της Ελλάδας και της Αθήνας, σημειώθηκε άνοδος σε σχέση με το Q3.
2. Tο net sentiment score (NSI) της Ελλάδας ξεπέρασε το αντίστοιχο της Ιταλίας και της Ισπανίας για όλο το Q4, ενώ το net sentiment score της Αθήνας ήταν υψηλότερο από εκείνο των ανταγωνιστικών προορισμών.
3. Αναλύοντας το net sentiment score ανά αγορά, η φήμη της χώρας παρουσιάζει ανόδους σε όλες τις υπό εξέταση αγορές. Η συνολική φήμη της χώρας και της Αθήνας έχει ανακάμψει σημαντικά στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου (+53 μονάδες και +80 αντίστοιχα σε σύγκριση με το Q3). Άλλες αξιοσημείωτες αυξήσεις για την Ελλάδα σημειώνονται στην αγορά της Γαλλίας (+43 μονάδες) και στην αγορά της Γερμανίας (+38 μονάδες). Η Αθήνα επίσης, σημείωσε ανόδους στην γαλλική αγορά (+29 μονάδες) και στην ολλανδική (+27 μονάδες).
4. Ο όγκος των συζητήσεων στο διαδίκτυο αυξήθηκε για θέματα που σχετίζονται με τη γαστρονομία και τη φιλοξενία, ενώ έχουν μειωθεί οι συζητήσεις για την υγειονομική ασφάλεια, τον πολιτισμό και την καθαριότητα σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο. Οι βαθμολογίες του NSI είναι ιδιαίτερα υψηλές όσον αφορά τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.
5. Οι θετικές συζητήσεις σχετικά με τα ταξίδια το φθινόπωρο και τον χειμώνα στην Ελλάδα, συνέβαλλαν στην ενίσχυση της φήμης της χώρας ως «τουριστικού προορισμού για όλες τις εποχές».
6. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εμπειρίας με βάση την επίσκεψη, η Ελλάδα και οι επιμέρους προορισμοί διατήρησαν το Q4 την ανταγωνιστικότητά τους ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
7. Αξίζει να υπογραμμισθεί η βαθμολόγηση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην μεταβλητή value for money για όλους τους υπό εξέταση προορισμούς.
8. Επιπλέον, η προσφορά της Ελλάδας σε πολιτιστικές και παραθαλάσσιες δραστηριότητες βαθμολογείται υψηλότερα το Q4.

Δείτε αναλυτικότερα την μελέτη εδώ: insete.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...