Η Ελληνική Οικονομία: Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Στο παρόν Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για την Ελληνική Οικονομία πραγματοποιούνται αναλύσεις σε σχέση με τον ρόλο των base effects στην εκτίμηση του ΑΕΠ 2022, τους λόγους για τους οποίους δεν αποτυπώνονται τα αυξημένα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό του 3ου τριμήνου 2022 στο ΑΕΠ, καθώς και εκτίμηση του Πρωτογενούς Πλεονάσματος κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η Ελληνική Οικονομία: Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Tα κύρια σημεία του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων έχουν ως εξής:

Ο ρόλος των base effects στην εκτίμηση του ΑΕΠ 2022

-Η αύξηση του ΑΕΠ στο εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκε τελικά στο 6,0%, που είναι πολύ υψηλότερη του αναμενόμενου κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης της Ιδιωτικής Κατανάλωσης (ΙΚ) κατά 9,4% (ενώ η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και οι αναλυτές εκτιμούσαν την αύξησή της το 2022 στο 1,5%).

-Η αύξηση αυτή του ΑΕΠ το 2022, όπως υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, προσδιορίζεται κυρίως από πολύ σημαντικά base effects, δηλαδή από την εκτίμηση του ΑΕΠ του 2021 σε επίπεδα χαμηλότερα του πραγματικού. Αυτό οφείλεται στην προγενέστερη εκτίμηση ελάχιστης αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 2021/2013 κατά μόλις 3,1% (Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 0,4%), μετά από αλλεπάλληλες περικοπές της εκτίμησης για την Ιδιωτική Κατανάλωση.

-Οι εκτιμήσεις για τις συνιστώσες του ΑΕΠ έχουν διαφορετικά και ασύμβατα μεταξύ τους ποσοστά μεταβολής. Ειδικότερα, οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 53% από το 2013, ενώ για τα υπόλοιπα μεγέθη (Ιδιωτική Κατανάλωση, Εγχώρια Τελική Δαπάνη, Εξαγωγές), η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 3% και 14%. Οι αυξήσεις αυτές δημιουργήσαν base effects για σημαντική αύξηση του ΑΕΠ το 2022.

-Τα παραπάνω μεγέθη θα έπρεπε να παρουσιάζουν μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ τους καθώς η αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές προέρχεται από αύξηση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, της Εγχώριας Τελικής Δαπάνης και των Εξαγωγών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η απόκλιση κατά πάσα πιθανότητα δημιουργείται λόγω σημαντικής υποεκτίμησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, μετά από αλλεπάλληλες περικοπές της εκτίμησής της.

Γιατί δεν αποτυπώνονται τα αυξημένα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό του 3ου τριμήνου 2022 στο ΑΕΠ;

-Η μη αποτύπωση της σημαντικής ονομαστικής αύξησης των τουριστικών εσόδων και των εσόδων άλλων εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στα μεγέθη του 3ου τριμήνου 2022 του ΑΕΠ, οφείλεται στο ότι, κατά τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η προαναφερθείσα αύξηση οφείλεται σχεδόν στο σύνολό της σε αύξηση τιμών (32% συνολικά και 25% για τις εξαγωγές υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνεται ο τουρισμός) με ελάχιστη αύξηση της παραγωγής.

-Ως εκ τούτου σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε σταθερές τιμές, δεν προκύπτει παρά ελάχιστη αύξηση τουριστικών εσόδων και εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών και άλλων υπηρεσιών. Αν και με τον τρόπο αυτό εκμηδενίστηκε -σε στατιστικούς όρους – η πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό, η πραγματική αύξηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό προκύπτει από την αύξηση των εσόδων κατά 40,5% μείον την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που το 3ο τρίμηνο 2022 ήταν οριακά χαμηλότερος από 12%. Αντίστοιχα και για άλλες εξαγωγικές υπηρεσίες (πχ μεταφορές) και εξαγωγές αγαθών.

Εκτίμηση Πρωτογενούς Πλεονάσματος 2022

-Στον δημοσιονομικό τομέα, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2022 στο ενδεκάμηνο 2022 σηματοδοτεί την εκτέλεση του το 2022 σε δημοσιονομική βάση με Πρωτογενές Πλεόνασμα στη ΓΚ, ύψους 0,5% του ΑΕΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...