Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

kathimerini.gr*

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε και δεύτερη τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά τη νέα ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τη συγκεκριμένη δράση και της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Κατηγορία δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

• Κατηγορία δικαιούχων Β: Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας και ο ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι δικαιούχοι θα πρέπει: • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια, • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης, • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν: • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ). • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ). • Προβολή/προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 15.000 ευρώ). • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (μέχρι 40.000 ευρώ). • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 10.000 ευρώ). • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000 ευρώ).

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: kathimerini.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...