Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2019-2022 | Προφίλ Αγορών

 • Οι παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αγορές (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία) και οι ΗΠΑ  σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις το 2022 στα βασικά μεγέθη (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις)  σε σχέση με το 2019.
 • Η αύξηση της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης την περίοδο 2019-2022 φαίνεται ότι σχετίζεται τόσο με την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, όσο και με την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής.
 • Αξιοσημείωτη η διασπορά των αγορών του ελληνικού τουρισμού.
 • Παρόλο που το 2022 ήταν μια χρονιά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες, η αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τουρισμού κατέστη εμφανής αμέσως μετά την άρση τους προμηνύοντας την ανοδική εξέλιξη των μεγεθών το 2023. 

Στην παρούσα περιοδική μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2019-2022 | Προφίλ Αγορών» περιλαμβάνονται συγκριτικές αναλύσεις των βασικών μεγεθών και δεικτών του εισερχόμενου τουρισμού του 2022 σε σχέση με το 2019, την τελευταία προ πανδημίας χρονιά, συνολικά και επιμέρους για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις λοιπές χώρες. Επίσης, αναλύονται στοιχεία για 25 αγορές (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις Αφίξεις, Διανυκτερεύσεις, Εισπράξεις και των δεικτών Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ), Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ).

 Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Βασικά μεγέθη

Ο ελληνικός τουρισμός, το 2022 κατέγραψε τις εξής επιδόσεις σε σχέση με το 2019:
 • αφίξεις: -11% (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 27,8 εκατ. το 2022)
 • διανυκτερεύσεις: -7% (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 216,9 εκατ. το 2022) και
 • εισπράξεις: -2% (από € 17,7 δισ. το 2019 σε € 17,3 δισ. το 2022)

Επιμέρους ευρείες αγορές και χώρες προέλευσης:

 • Η εικόνα στις επιμέρους ευρείες αγορές  το 2022 δεν ήταν ομοιόμορφη, με τις Χώρες της Ζώνης του Ευρώ να ανακάμπτουν πάνω από τα μεγέθη του 2019, ενώ αντίθετα οι Χώρες της ΕΕ εκτός της Ζώνης του Ευρώ και οι Λοιπές Χώρες να υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων. Ειδικότερα σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές σε σχέση με το 2019:
  • Χώρες Ζώνης του Ευρώ: αφίξεις +4%, διανυκτερεύσεις +7%, εισπράξεις +4%
  • Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ: αφίξεις -27%, διανυκτερεύσεις -17%,  εισπράξεις -2%
  • Λοιπές Χώρες: αφίξεις -15%, διανυκτερεύσεις -17%, εισπράξεις -9%
 • Γενικά, σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις, παρουσίασαν σε όλα τα βασικά μεγέθη οι παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αγορές τους ελληνικού τουρισμού (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία) και οι ΗΠΑ.
 • Οι υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις αγορές των Βαλκανίων, με εξαίρεση τη Ρουμανία, και στις long haul αγορές της Αυστραλίας, του Καναδά, καθώς και της Ρωσίας (ειδική περίπτωση λόγω μέτρων της ΕΕ).
 • Αξιοσημείωτη είναι η διασπορά των αγορών του ελληνικού τουρισμού, αφού, με εξαίρεση τις πέντε σημαντικότερες αγορές (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ιταλία), οι υπόλοιπες είκοσι έχουν μερίδιο μικρότερο του 5% στα τρία βασικά μεγέθη (εκτός των ΗΠΑ όπου στις αφίξεις εμφανίζει μερίδιο 3,9%).
Εποχικότητα
 • Για το 2022 το 56% των αφίξεων, των 58% των διανυκτερεύσεων και το 60% εισπράξεων σημειώθηκαν στο 3ο τρίμηνο του 2022.
 • Στις επιμέρους ευρείες αγορές, οι Χώρες της ΕΕ εκτός της Ζώνης του Ευρώ (66% αφίξεις, 69% διανυκτερεύσεις και 68% εισπράξεις στο 3ο τρίμηνο) εμφάνισαν υψηλότερη εποχικότητα απ’ ότι οι Χώρες της Ζώνης του Ευρώ (59% αφίξεις, 59% διανυκτερεύσεις και 61% εισπράξεις στο 3ο τρίμηνο) και οι Λοιπές Χώρες (53% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 60% εισπράξεις στο 3ο τρίμηνο).
 • Σχετικά χαμηλή εποχικότητα στις αφίξεις (% αφίξεων στο 3ο τρίμηνο) σημείωσαν οι αγορές της Τουρκίας (37%), της Αλβανίας (40%), της Ισπανίας (42%), της Κύπρου (43%), της Ελβετίας (45%), της Βόρειας Μακεδονίας (46%) και των ΗΠΑ (47%).

Βασικοί δείκτες MKΔ, ΜΔΔ, ΜΔΠ:  

 • Όλοι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν θετική ποσοστιαία μεταβολή το 2022 σε σχέση με το 2019: ΜΚΔ (+10%, από € 564,0 το 2019 σε € 620,0 το 2022), ΜΔΔ (+5%, από € 76,1 το 2019 σε € 79,5 το 2022) και ΜΔΠ (+5%, από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 7,8 διανυκτερεύσεις το 2022).
 • Η αύξηση της ΜΚΔ την περίοδο 2019-2022 φαίνεται ότι σχετίζεται τόσο με την αύξηση της ΜΔΔ όσο και με την αύξηση της ΜΔΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...