59 προσλήψεις στις σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου

Συνολικά 59 άτομα θα προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί, στις σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Στους εκπαιδευτικούς θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στη σχολή Ξεναγών της Ρόδου θα προσληφθούν 9 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τις εξής θέσεις:
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία»
2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου»
3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Κλασική Αρχαιολογία»

4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»
β) «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού»
γ) «Νεοελληνική Γραμματεία»
δ) «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία»

5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου»
6. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, με διδασκόμενο μάθημα «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη»
7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας»

8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία»
β) «Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία»
9. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης, με διδασκόμενο μάθημα «Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης».

Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της κάθε σχολής από Τριμελή Επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Με την απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής, θα ορισθεί και ο Γραμματέας αυτής, με τον αναπληρωτή του.  Τα μαθήματα στις σχολές Ξεναγών θα πραγματοποιούνται σε πρωινές ώρες σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής, με εξαίρεση τη σχολή Ξεναγών Κέρκυρας όπου δύνανται να διενεργούνται μαθήματα και απογευματινές ώρες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...