Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ– ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, B’ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των απαιτούμενων ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030537 ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Πράξη.


Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας 220 ωρών το καθένα.

Αντικείμενα κατάρτισης:

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 2. ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 1. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ι. Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τουριστικού γραφείου Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
ΙΙ. Ίδρυση, οργάνωση & διοίκησης μικρών & πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων Βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
ΙΙΙ. Οργάνωση, διοίκηση & λειτουργία μονάδων εστίασης Διοίκηση μονάδων εστίασης
 1. Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, µέσω 24 ατομικών συνεδριών για την υποστήριξη των ωφελούμενων στην εκπόνηση των δικών τους επιχειρηματικών σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι o Β’ Κύκλος αφορά αποκλειστικά στα προγράμματα κατάρτισης «ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», καθώς στο πρόγραμμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» συμπληρώθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων ωφελουμένων στον πρώτο κύκλο αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των περιοχών παρέμβασης. Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει:

•       το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
•       τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
•       τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχή στην Πράξη όσο και κατά την έναρξη του Προγράμματος.

 1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης «ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι υποψήφιοι θα πρέπει πλέον των ανωτέρω να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τουριστικό κλάδο τουλάχιστον 2 μηνών.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» οι υποψήφιοι θα πρέπει, πλέον των ανωτέρω:

 • Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τουριστικό κλάδο ή/και στον κλάδο της εστίασης τουλάχιστον 2 μηνών.

Κριτήρια επιλογής- μοριοδότηση: Ηλικία κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων συμμετοχής, Γνώση ξένης γλώσσας, Μακροχρόνια ανεργία, Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τουριστικά επαγγέλματα, Εισόδημα μέχρι των ορίων της φτώχειας
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.
Διαδικασία υποβολής αίτησης & δικαιολογητικών συμμετοχής:
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 1. να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Αίτηση Συμμετοχής (αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hatta-edu.gr) και να την αποστείλει στο e-mail: project@hatta.gr .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων αρχίζει στις  23/09/2020 και λήγει στις  05/10/2020 (ώρα 17:00).
2. να αποστείλει σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου εντός σφραγισμένου φακέλου στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα.
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από 06/10/2020 έως και 12/10/2020 και ώρα 17:00.
Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφτείτε το https://hatta-edu.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...